Beheer & advies

Voor beheer en advies van uw riool of riooldiensten bent u bij OIR Riooldiensten aan het juiste adres !

Rioolstelsel Nederland

De uitgangssituatie in Nederland is goed. Liefst 99,8% van alle percelen is aangesloten op het rioleringsstelsel. Dat doet geen enkel ander Europees land ons na. Bovendien gaat van dit afvalwater 100% naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat draagt zonder meer bij aan de volksgezondheid, want via dit afvalwater worden geen ziektes meer verspreid. Het blijft echter van essentieel belang dat het Nederlands rioolstelsel goed beheerd wordt om de kwaliteit te waarborgen.

Door lozingen en veroudering komt de optimale werking van het riool in het geding. Vuil zet zich af in de leidingen en verstoppingen dreigen. Een slecht beheerd riool kan tot risico’s voor de volksgezondheid en het milieu leiden. Tevens kan het ook tot enorme gevolgschade leiden als riolen instorten of als er zand gaat in spoelen. Er zijn helaas al talloze voorbeelden van gevolgschade aan leidingen, bovengrondse infrastructuur en van gevaar voor personen in de omgeving. Dat wilt u niet en dat hoeft ook niet.

Rioleringsadvies

Hoewel inspectietechnieken erg tot de verbeelding spreken is het eerst belangrijk vast te stellen of een riool geïnspecteerd moet worden en waar.

Hiervoor worden de navolgende stappen doorlopen:
1. Inventariseren, controleren rioolbasisgegevens;
2. Opstellen rioolonderhoudsplan;
3. Opstellen rioolinspectieplan.

Een inspectierapport is niet meer of minder dan een classificatie van de toestandsaspecten. Het vervolg in de vorm van beoordeling en vervolgens eventuele maatregelen is zeker zo belangrijk. Zo wordt invulling gegeven aan het algehele beheer en advies van uw riool.

OIR Riooldiensten als partner

U kunt OIR Riooldiensten ook inschakelen als partner voor projectmatige ondersteuning:

– Voor een gemeente kan dit tijdelijk wenselijk zijn in verband met de beschikbare menskracht bij de afdeling die zich bezighoudt met rioleringsbeheer.
– Voor vastgoedbeheerders
– Gezondheidszorg
– Bedrijven

    Maak een
    Afspraak